แบบวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ระดับช้้น *
โรงเรียน *
Your answer
ตอนที่ ๑ อ่านออก
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง...... เอร็ดอร่อย...........อ่านว่า.........อะ – เหร็ด – อะ – หร่อ
๑. ไทย *
1 point
Your answer
๒. อุปไมย *
1 point
Your answer
๓. อสงไขย *
1 point
Your answer
๔. ปาลิไลยก์ *
1 point
Your answer
๕. ไทยทาน *
1 point
Your answer
๖. ไมยราบ *
1 point
Your answer
๗. ไสยศาสตร์ *
1 point
Your answer
๘. ประชาธิปไตย *
1 point
Your answer
๙. ไทยธรรม *
1 point
Your answer
๑๐. ฤทธิ์ *
1 point
Your answer
๑๑. กฤษณา *
1 point
Your answer
๑๒. ฤษี *
1 point
Your answer
๑๓. ฤดู *
1 point
Your answer
๑๔. หฤทัย *
1 point
Your answer
๑๕. พฤกษา *
1 point
Your answer
๑๖. ประพฤติ *
1 point
Your answer
๑๗. ฤดี *
1 point
Your answer
๑๘. พระพุทธไสยาสน์ *
1 point
Your answer
๑๙. จระเข้ *
1 point
Your answer
๒๐. นรชน *
1 point
Your answer
๒๑. หรลี *
1 point
Your answer
๒๒. จรลี *
1 point
Your answer
๒๓. มรรคา *
1 point
Your answer
๒๔. มหรสพ *
1 point
Your answer
๒๕. ธรณี *
1 point
Your answer
๒๖. มรกต *
1 point
Your answer
๒๗. บรรพบุรุษ *
1 point
Your answer
๒๘. สรรเสริญ *
1 point
Your answer
๒๙. มารดร *
1 point
Your answer
๓๐.จรรยา *
1 point
Your answer
แบบวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ ๒ เขียนได้ ( สำหรับนักเรียนเขียนตามคำบอก) ให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามข้อความที่กำหนดให้

ตัวอย่าง..........มอ – ระ – นา.........เขียนว่า........มรณา.........
๑. อัน – เชิน *
1 point
Your answer
๒. ของ – กำ – นัน *
1 point
Your answer
๓. ประ – เสิด *
1 point
Your answer
๔. ประ – ทีบ *
1 point
Your answer
๕. โชก – ลาบ *
1 point
Your answer
๖. คำ – สัด *
1 point
Your answer
๗. อุด – ส่า *
1 point
Your answer
๘. สม – บูน *
1 point
Your answer
๙. ประ – โหยก *
1 point
Your answer
๑๐. เถา – วัน *
1 point
Your answer
๑๑. เซ็น – ติ – เมด *
1 point
Your answer
๑๒. แร่ – ทาด *
1 point
Your answer
๑๓. เพ็ด – พลอย *
1 point
Your answer
๑๔. ไว – ยา – กอน *
1 point
Your answer
๑๕. รูบ – ลัก *
1 point
Your answer
๑๖. ชัก – กะ – เย่อ *
1 point
Your answer
๑๗. พิด–สะ – ดู *
1 point
Your answer
๑๘. กิด-จะ–กาน *
1 point
Your answer
๑๙. ยม–มะ–บาน *
1 point
Your answer
๒๐. กำ–มะ–กาน *
1 point
Your answer
๒๑. ประ – โหยก *
1 point
Your answer
๒๒. สำ – เหร็ด *
1 point
Your answer
๒๓. ตก – ผะ – หลึก *
1 point
Your answer
๒๔. สะ –หลบ – สะ - ไหล *
1 point
Your answer
๒๕. จะ – รา – จอน *
1 point
Your answer
๒๖. ขอ – พอน *
1 point
Your answer
๒๗. ลูก – สอน *
1 point
Your answer
๒๘. ดู – กอน *
1 point
Your answer
๒๙. บอ – ริ – จาก *
1 point
Your answer
๓๐. บอ – ริ – บด *
1 point
Your answer
แบบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย
ตอนที่ ๑ อ่านคล่อง (สำหรับนักเรียนอ่าน)
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่เน้นในเรื่องต่อไปนี้ภายในเวลา ๓ นาที
เรื่องกีฬา
กีฬาคือการแข่งขันเพื่อความสนุก เพื่อบำรุงกำลังให้แข็งแรงเมื่อเด็ก ๆ เข้าโรงเรียน ได้รับการศึกษาด้านความรู้วิชาการต่าง ๆ แล้วทางโรงเรียนยังจัดให้นักเรียนเล่นกีฬาในเวลา และโอกาสอันควรซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังทำให้ร่างกายสมบูรณ์ เพราะ ทำให้กล้ามเนื้อ โลหิตและอวัยวะต่าง ๆ ออกกำลังทำงานบำรุงกำลังและสติปัญญาได้ดี กีฬาที่ควรเล่นมีหลายประเภท รวมกล่าวได้ ๒ ประเภท อย่างหนึ่ง คือ กีฬา กลางแจ้ง เช่น มอญซ่อนผ้า กระโดดเชือก เล่นว่าว ฯลฯ อีกอย่างหนึ่ง คือกีฬาในร่ม เช่น หมากเก็บ เสือกินวัว เป็นต้น การเล่นกีฬาควรรู้จักเล่นแต่พอดีจะมีคุณแต่ถ้าไม่รู้จัก เล่นแค่พอดีจะมีคุณแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ การเล่นว่าวเป็นกีฬาที่ดีประเภทหนึ่งนิยมเล่นทั้งในหมู่เจ้านาย คหบดีตลอดจนคน สามัญ ว่าวประดิษฐ์ขึ้นโดยผูกโครงทำเป็นภาพแปลก ๆ บ้างก็วาดระบายสี เช่น ว่าวจุฬา ว่าวอีลุ้ม เป็นต้น ในปีหนึ่ง ๆ มีหน้าเล่นว่าวอยู่ราว ๒ เดือน คือ เล่นกันในหน้าแล้ง ระหว่างเดือน ๔ – เดือน ๖ เพราะมีลมดีและท้องฟ้า อากาศบริสุทธิ์ แจ่มใสและอยู่ในช่วง ตรุษสงกรานต์ของไทย เป็นวันหยุดยาวทุกคนต้องไปทำบุญ ก่อเจดีย์ทรายวันนั้นทุกคน สนุกสนานมากเพราะเป็นวันหยุดงานเวลาที่ควรเล่นว่าวควรเป็นเวลาบ่าย รวม ๑๖.๐๐ น. ไปถึงย่ำค่ำการเล่นว่าวเป็นตัวอย่างกีฬาที่ดีของเราชาวสยามที่ควรอนุรักษ์สืบไป
เกณฑ์การประเมินความสามารถการด้านอ่านภาษาไทย ตอนที่ ๑ อ่านคล่อง


เกณฑ์การประเมินความสามารถการด้านอ่านภาษาไทย ตอนที่ ๑ อ่านคล่อง
การใช้แบบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย เพื่อตรวจสอบนักเรียนที่ “อ่านคล่อง” เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน เรื่องที่อ่าน ดังนี้
๑. อ่านค าที่ขีดเส้นใต้ถูกต้องตามหลักการอ่าน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. อ่านเว้นวรรคตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๓. ใช้ระดับเสียงในการอ่าน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน
๔. อ่านในเวลาที่กำหนด คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
รายละเอียดการประเมิน
๑. อ่านคำที่ขีดเส้นใต้ถูกต้องตามหลักการอ่านพิจารณาจากอ่านได้ถูกต้องตาม อักขรวิธี ในบทอ่านมีทั้งหมด ๑๐ คำ คำละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อ่านผิดหักคำละ ๑ คะแนน (อ่านผิดแล้วอ่านใหม่ได้ถูกต้องในทันที่ไม่ถือว่าอ่านผิด)
๒. อ่านเว้นวรรคตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน พิจารณา ดังนี้
๕ คะแนน = อ่านแบ่งวรรคตอนถูกต้องทั้งหมด
๔ คะแนน = อ่านแบ่งวรรคตอนผิด ๑ – ๓ แห่ง
๓ คะแนน = อ่านแบ่งวรรคตอนผิด ๔ – ๖ แห่ง
๒ คะแนน = อ่านแบ่งวรรคตอนผิด ๗ – ๙ แห่ง
๑ คะแนน = อ่านแบ่งวรรคตอนผิด ๑๐ แห่ง ขึ้นไป
๓. การใช้ระดับเสียงในการอ่าน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน พิจารณา ดังนี้
๓ คะแนน = อ่านเสียงดัง ชัดเจน ระดับเสียงสูงต่ำเหมาะสม
๒ คะแนน = อ่านเสียงดัง ชัดเจน ระดับเสียงสูงต่ำไม่เหมาะสม
๑ คะแนน = อ่านเสียงเบา ไม่ชัดเจน
๔. การอ่านในเวลาที่กำหนด คะแนนเต็ม ๒ คะแนน พิจารณา ดังนี้
๒ คะแนน = อ่านจบภายในเวลาที่กำหนดหรือเร็วกว่าที่กำหนด
๑ คะแนน = อ่านไม่จบภายในเวลาที่กำหนด
แบบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย
ตอนที่ ๒ เขียนคล่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพโดยนำคำศัพท์ทุกคำที่กำหนดให้มาใช้ประกอบการเขียน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ บรรทัด ใช้เวลา ๒๐ นาที
คำศัพท์ที่กำหนดให้...... สงกรานต์................ ความสนุกสนาน................ อธิษฐาน .............กิจกรรม ..............ประพฤติตน
เขียนเรื่องจากภาพ
กระดาษคำตอบเขียนเรื่องจากภาพ
ชื่อ..........................................นามสกุล..................................เลขที่...............ระดับชั้น.............โรงเรียน................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.