เภสัชกรชุมชน แสดงประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. .....
มาตราที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
Captionless Image
ส่วนที่ ๒
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินการ และผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ
ส่วนที่ ๓ การขึ้นทะเบียนตารับยาสาหรับสัตว์
หมวด ๔ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ และเภสัชสมุนไพร
หมวด ๕ การควบคุมยา
หมวด ๖ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
หมวด ๗ กระบวนการการพิจารณายา
หมวด ๘ การโฆษณา
หมวด ๙ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๑๐
พนักงานเจ้าหน้าที่