แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "UPSKILL SME EXPORTERS กลเม็ดส่งออกเพื่อ SME (Online Event)
***ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามระยะเวลาที่จัดงาน ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบกำหนดระยะเวลาของการจัดงาน สสว.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของ สสว.ในครั้งต่อไป
***ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กรุณาระบุวันและจังหวัดที่ท่านจะเข้าร่วมกิจกรรม (Online Event) *
เลขที่นิติบุคคล/เลขที่ผู้เสียภาษี *
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ *
ที่อยู่บริษัท/สถานประกอบการ *
คำนำหน้าชื่อ - นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ *
Email *
LINE ID *
เลขสมาชิก สสว. (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก ให้สมัครสมาชิกที่ลิงค์ www.sme.go.th ) *
เลขที่บัตรประชาชนผู้เข้าร่วมงาน (1 ท่าน) *
ท่านดำเนินธุรกิจมานานเพียงใด *
ประเภทธุรกิจของกิจการ *
สาขาอุตสาหกรรม *
สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ โปรดระบุ
ประเภทของสินค้าหรือบริการ *
ประสบการณ์ในการส่งออก *
ประเทศที่กำลังส่งออก เคยส่งออก หรือประเทศเป้าหมาย *
สินค้าของท่านมีมาตรฐานสินค้า *
ยอดขายเฉลี่ยต่อปี (บาท) *
จุดเด่นของสินค้าและบริการของคุณ (ไม่เกิน 3 ข้อ) *
ความสามารถในการผลิตสินค้าต่อปี (เช่น XX ตัน /ปี) *
ท่านเคยโพสต์สินค้าในแพลตฟอร์ม e-Commerce ใด *
ความคาดหวังจากงานนี้ *
สาเหตุที่คุณเหมาะสมในการเป็น SME ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ (ระบุ 3 ข้อ) *
ท่านทราบการจัดงานนี้จากแหล่งที่มาใด *
ท่านมีความประสงค์รับบริการปรึกษาด้านการเงินเพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) หรือไม่ *
ท่านมีความประสงค์รับบริการปรึกษาด้านการตลาดเพิ่มเติมเช่น Digital Marketing, E-Commerce, VDO กับบริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป (ผู้จัดการงาน) หรือไม่ *
ท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยหรือไม่ *
กรุณาทำแบบประเมินศักยภาพด้านการส่งออกของท่าน ที่ลิงค์ Internationalization  http://103.13.230.71:9980 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถด้านการส่งออก เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน *
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลเหล่านี้แก่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำไปใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการต่อไป *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Touchpoint Group. Report Abuse