แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
2. กำหนดการได้กําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราพิทยา
3. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. โดยมีระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2.ความพร้อมในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์สื่อโสตฯ
3.รูปแบบ พิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ มีความเหมาะสม
4.การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศในการจัดกิจกรรม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
6. ความประทับใจ ซาบซึ้ง ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7. บุคลากรและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
8. กิจกรรมแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
9. กิจกรรมแสดงออกถึงความตระหนัก ความสำคัญ ระลึกถึงความรักที่มีต่อพ่อและพระคุณของพ่อ
10. การแสดงออกของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมฯโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy