แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรและจัดการศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่
หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร/เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักสูตรที่ศึกษามีความสอดคล้องตามความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาและตามที่ ทบ.กำหนด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. หลักสูตรมีการพัฒนาผู้เข้ารบการศึกษาทางด้านสติปัญญาด้านทักษะและเจตคติ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. หลักสูตรกำหนดให้มีการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพียงพอที่ทำให้มั่นใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามชำนาญการทางทหารที่กำหนดในหลักสูตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การจัดการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีจำนวนชั่วโมง ในการศึกษารายวิชากลุ่มวิชาและชั่วโมงในการจัดกิจกรรมครอบคลุม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และกระตุ้นความสนใจของผู้เข้ารับการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. หลักสูตรมีความสมบูรณ์ ทันสมัย และกระตุ้นความสนใจของผู้เข้ารับการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เอกสารประกอบหลักสูตร
8. คู่มือนักเรียน มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ตำรา แนวสอนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคุณภาพโดยมีเนื้อหาสมบูรณ์ชัดเจนและทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บุคลากร/ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ
10. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศึกษาประจำหลักสูตรและผู้ช่วยผู้อำนวยการศึกษาประจำหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. การปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารปกครองและผู้ช่วยนายทหารปกครอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำหลักสูตรและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำหลักสูตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. การตรวจเยี่ยมของผู้บังคบบัญชาชั้นสูงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
14. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีคุณภาพและทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. การใช้ทรัพยากรประเภทสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดการศึกษาของ ครู-อาจารย์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. การพัฒนา แก้ไขปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดระบบการเรียนการสอน
18. การจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาก่อนจัดการศึกษา
น้อยทีสุด
มากที่สุด
19. การทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนการสอน เพื่อการวางแผนและการจัดเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับเอกสาร แนวสอน ตำราและเครื่องช่วยฝึกประกอบการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
21. ตารางสอนของโรงเรียน สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เที่ยงตรงแจกจ่ายได้ทันเวลาก่อนการเรียนการสอน
น้อยทีสุด
มากที่สุด
22. มีการวัดผลความรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
23. การวัดผล ประเมินผล ดำเนินการได้อย่างโปร่งใส เที่ยงตรง ถูกต้องและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา
24. มีแผนงานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
25. มีผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอย่างจริงจัง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
26. มีการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
27. มีการดำเนินการงานตามสิทธิอื่น ๆ ตลอดจนกาบริหารด้านงบประมาณโปร่งใสเชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากทีสุด
28. งบประมาณค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาที่ได้รับเหมาะสมกับการประกอบอาหารที่มีคุณภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service