แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
กรณาตอบคำถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ของหน่วยงานของท่าน
โปรดเลือกคำตอบที่ท่านต้องการเลือก
วัฒนธรรมองค์กร *
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
Q2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q5 บุคลากรในหน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q7 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q8 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q6 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Q1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน (สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
Next
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms