แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสวนปรุง

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

  1. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
  2.ความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
  3.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
  4.ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
  5.หน้าโฮมเพจมีความงามหน้าสนใจ
  6.การจัดรูปแบบในเว็บไซท์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
  7.ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
  8.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
  9.ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  10.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  Please enter one response per row