แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสวนปรุง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
2.ความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
3.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
4.ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
5.หน้าโฮมเพจมีความงามหน้าสนใจ
6.การจัดรูปแบบในเว็บไซท์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
7.ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
8.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
9.ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
10.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy