แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
(2) เพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
  ผู้สอนมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการสอน
  ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผู้สอนมีวิธีการ หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
  ผู้สอนมีขั้นตอนการสอนที่เข้าใจง่าย มีกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน
  ผู้สอนมีกัลยาณมิตร มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส
  ผู้สอนให้ความรู้ผู้เรียนอย่างเต็มที่
  ผู้สอนมีการสอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทางด้านประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  ผู้สอนให้ความสำคัญกับผู้เรียน ติดตามเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
  ผู้สอนมีวิธีการติดตามผู้เรียนหรือจูงใจให้ผู้เรียนให้มาเรียนอย่างสม่ำเสมอและคอยติดตามผู้เรียนตลอดเวลา
  ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
  ผู้สอนมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับวิชาชีพครู
  ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ดึงดูดผู้เรียนให้เกิดความสนใจและมีความสุขกับการเรียน
  ผู้สอนมีการสรุปเนื้อหาการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดตรงตามจุดประสงค์
  ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนที่มีความยุติธรรม
  ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนอย่างลากหลาย เช่น การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลจากผลงาน หรือการประเมินผลรายงานกลุ่ม
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ งานบริหารงานบุคคล ฝ่าบบริหารงานทั่วไป