วิชา ภาษาอังกฤษ
(สำหรับนักเรียนตอบ)
Email address *
ยศ-ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์ ผู้สอน *
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน
บุคลิกภาพของครู-อาจารย์ *
5
4
3
2
1
การแต่งกาย
การใช้เสียง
ลักษณะท่าทาง
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การสร้างบรรยากาศในการสอน *
5
4
3
2
1
เป็นกันเองกับผู้เรียน
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แสดงการยอมรับคำถาม/คำตอบ/ความคิดเห็นของผู้เรียน
การดำเนินการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
ความน่าสนใจของการนำเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน ชัดเจน เข้าใจง่าย
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน
การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา
ถามคำถามผู้เรียนทั่วถึง
การรักษาเวลาและการบริหารเวลา
การสรุปเนื้อหาระหว่างการบรรยาย
การใช้สื่อการสอน *
5
4
3
2
1
สื่อการสอนชัดเจน เข้าใจง่าย
สื่อที่ใช้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิความสนใจ
สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
สิ่งที่ท่านประทับใจผู้บรรยายท่านนี้มากที่สุดคือ
สิ่งที่ผู้บรรยายท่านนี้ควรปรับปรุงคือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy