Prihláška na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN pre 75. VZ OSN (2020/2021)
Prezrite si všetky otázky a dobre si premyslite odpovede. Odpovede nebude možné editovať po zaslaní formulára. Nezabudnite do 12. 7. 2020 23:59 (SEČ) zaslať taktiež Váš štruktúrovaný životopis na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk
Meno a priezvisko *
Email *
Zaslali ste Váš štruktúrovaný životopis na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk ? *
Dátum a rok Vášho narodenia (vo formáte: deň/mesiac/rok) *
Napíšte esej v anglickom jazyku v rozsahu 1000 - 1500 slov na tému: “We have 10 years to fulfil the United Nations´s Agenda 2030. Which new solutions can young people provide to fulfil the Sustainable Development Goals by 2030?" *
Ilustrujte na príkladoch z Vášho života svoje líderské schopnosti - kedy ste niečo zorganizovali? Iniciovali? (rozsah max 350 slov) *
Uveďte príklad charakternej aktivity, ktorú ste urobili. (rozsah max 300 slov) *
Akým spôsobom by ste chceli zvyšovať povedomie o SDGs na Slovensku? (rozsah max 600 slov) *
Popíšte agendu, ktorej by ste sa ako delegát/delegátka venovali a zdôvodnite jej výber (v rozsahu max 1500 slov) v slovenskom jazyku. *
Akým prínosom by ste boli pre program? Prečo by sme mali vybrať práve Vás? (max 350 slov) *
Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely prihlásenia sa na výberové konanie na pozíciu Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN 2020/2021 podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty. Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu, ako zástupcom organizácií spolupodieľajúcich sa na programe Mládežnícky delegáta/mládežnícka delegátka SR pri OSN. Ak bude Vaša prihláška akceptovaná, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých v tejto prihláške na pozíciu Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Účelom spracúvania je evidovanie záujemcov o pozíciu mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN, oznámenie o akceptovaní prihlášky, vyhodnotenie prihlášok, výber kandidátov/kandidátok do druhého kola výberového procesu podľa kritérií organizátora, komunikácia so záujemcami o pozíciu Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN. Príjemcom osobných údajov bude pre uvedené účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ktoré prispieva na realizáciu programu), IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré taktiež vypomáha pri logisticko-organizačnom zabezpečení účasti úspešného kandidáta/kandidátky na Svetovom zdravotníckom zhromaždení a AKRAM - Asociácia krajských rád mládeže. Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa prihlásia na výberové konanie bude 10 rokov. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne na IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy