แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ และความต้องการของผู้รับบริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้ที่มารับบริการ หรือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม โดยคลิกเลือกลงใน 〇 ตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy