แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ และความต้องการของผู้รับบริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 4 ความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้ที่มารับบริการ หรือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม โดยคลิกเลือกลงใน 〇 ตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy