ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลทั่วไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำถามไม่ระบุชื่อ
Clear selection
1.หลักนิติธรรม
5
4
3
2
1
1.1 ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ให้บริการ
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย
Clear selection
2.หลักคุณธรรม
5
4
3
2
1
2.1 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส ไม่เรียกรับเงิน ไม่ทุจริต
2.2 เจ้าหน้าที่นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
Clear selection
3.หลักความโปร่งใส
5
4
3
2
1
3.1 ท่านได้รับคำชี้แจงแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่
3.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม
Clear selection
4.หลักความมีส่วนร่วม
5
4
3
2
1
4.1ท่านสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้สะดวก
4.2 หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและนำไปปรับปรุงการทำงาน
Clear selection
5. หลักความรับผิดชอบ
5
4
3
2
1
5.1 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการให้บริการเป็นอย่างดี
5.2 เจ้าหน้าที่ไม่นำเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
Clear selection
6.หลักความคุ้มค่า
5
4
3
2
1
6.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
6.2 มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้บริการ
Clear selection
7.อื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy