แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต.หนองยาง โดยศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองยาง
Clear selection
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
4.อาชีพ
Clear selection
5.รายได้ต่อเดือน
Clear selection
6.ความถี่ในการใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Clear selection
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการในการให้บริการของอบต.หนองยาง จังหวัดอุทัยธานี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม ยุติธรรม และเสมอภาค
2.มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
3.มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีความชัดเจน เช่น มีป้ายบอกจุดบริการอย่างชัดเจน เป็นต้น
4.มีการให้บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
5.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
Clear selection
2. ช่องทางการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
2.มีช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น การโหลดแบบฟอร์ม หรือรับทราบขั้นตอนการดำเนินการ
3.มีการให้บริการแบบออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการกับประชาชน
4.มีประชาสัมพันธ์เพื่อตอบข้อซักถามหรือให้บริการประชาชน
5.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน
Clear selection
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ
2.เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เช่น การให้คำแนะนำหรือการตอบข้อซักถาม เป็นต้น
3.เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการให้บริการจนผู้รับบริการดำเนินการเสร็จ
4.เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
5.เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอกับการให้บริการ
2.มีโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งรอให้บริการอย่างเพียงพอ
3.สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ
4.มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5.มีช่องทางในการติดต่อกับ อบต. หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
Clear selection
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองยาง จังหวัดอุทัยธานี งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
1. การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยเพียงพอ
2.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการให้บริการ
3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
4.เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
Clear selection
2. ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.รถบรรทุกขยะมูลฝอยเพียงพอสำหรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
2.ความพร้อมในการใช้งานของรถบรรทุกขยะ
3.ความเพียงพอของถังบรรจุขยะ
4.ความพร้อมในการใช้งานของของถังขยะ
5.ตำแหน่งการวางถังบรรจุขยะ
Clear selection
3. ด้านระยะเวลาดำเนินการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
4. ด้านการปฏิบัติหน้าที
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ในขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
2.จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บขยะมีความเหมาะสม
3.เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาง
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ตามความเป็นจริง
ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ อบต.หนองยาง อย่างไรบ้าง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy