තාක්ෂණ විද්‍යාල/කාර්මික විද්‍යාල වල නමින් ෆේස්බුක් පිටුවක් ( Facebook Page) යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යන නිලධාරින්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම
ඔබ විද්‍යාලයේ ෆේස්බුක් පිටුවක් ඇත්නම් කරුණාකර පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න
(1) තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ /කාර්මික විද්‍යාලයේ නම *
(2) ඔබ තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ /කාර්මික විද්‍යාලයේ ෆේස්බුක් පිටුවක් තිබේද? *
(3) ෆේස්බුක් පිටුව යාවත්කාලීන කරන නිලධාරියාගේ නම
Your answer
(4) ෆේස්බුක් පිටුව යාවත්කාලීන කරන නිලධාරියාගේ තනතුර
Your answer
(5) ජංගම දුරකථන අංකය
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service