เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน
วันที่ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ปัจจุบันประกอบอาชีพ *
ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง
เนื้อหาของการอบรม *
5
4
3
2
1
1.เนื่อหามีความชัดเจนและตรงประเด็น
2.ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร *
5
4
3
2
1
3.มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ให้การอบรม
4.การถ่ายทอดความรู้/วิธีการนำเสนอมีความชัดเจน
5.มีเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
6.เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น/การแลกเปลี่ยนความรู้ และการตอบข้อซักถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
7.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
8.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
9.มีความมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
10.ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
ห้องอบรมและการอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
11.ห้องอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม
12.ความพร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน *
5
4
3
2
1
13.มีความพร้อมในการบริการ
14.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรอื่นๆที่ท่านต้องการให้ศูนย์ ICT จัดการอบรม
ท่านได้รับข่าวสารการอบรมจากทีี่ไหน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy