แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด (www.bmta.co.th)

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น

  1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
  2. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
  3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  4. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  5. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
  6. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
  8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question