แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ www.academic.cmru.ac.th
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด หมายเหตุ ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านเนื้อหา
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ *
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ *
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ *
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ *
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น *
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย *
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service