Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета

  Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!

  Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беріп, оларды 10 баллды шәкілде бағалауыңызды сұраймыз:5-6 балл – қанағаттанарлық, 7-9 балл – жақсы, 10 балл – өте жақсы. Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности работы курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале: 5-6 баллов – удовлетворительно, 7-9 баллов - хорошо, 10 баллов – отлично.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  І. Оқытушылардың қызметін бағалау (10-баллдық жүйе бойынша бағалаңыз) / Оценка работы преподавателей (оцените по 10-ти балльной системе)

  This is a required question
  This is a required question

  Оқыту сапасы / Качество преподавания

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Сіз өзіңіздің сөйлеу әрекеті дағдысын меңгеруіңізді қай деңгейде бағалайсыз? (қажеттісін белгілеңіз / Как Вы оцениваете свой уровень владения навыками речевой деятельности (нужное отметить):

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Курстардың ресурстық қамтамасыз етілуі сапасы (10-баллдық жүйе бойынша бағалаңыз ) / Качество ресурсного обеспечения курса (оцените по 10-ти балльной системе)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ескертпе: сауалнама жасырын түрде өткізіледі / Примечание: анкета анонимная