แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
จุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชาย
หญิง
เพศ
2) ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
ท่านติดต่อขอใช้บริการ โดยช่องทางใดมากที่สุด *
Required
ฝ่ายงานที่เข้าใช้บริการ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ที่ท่านรับบริการในระดับใด
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.3 ให้บริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว
1.1 การสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.5 สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน
1.4 มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
1.2 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่าย
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เจ้าหน้าที่ อธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.2 เจ้าหน้าที่ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็นกันเอง
2.4 เจ้าหน้าที่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ
2.5 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
2.6 เจ้าหน้าที่ มีความสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ติดต่อ ขอรับบริการได้สะดวก
3.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
3.5 มีที่นั่งรอรับบริการอย่างเพียงพอ
3.6 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
3.7 สถานที่ให้บริการ สะอาด สภาพแวดล้อมดี
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน
4.3 ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
4.4 การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับริการรวดเร็ว
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy