มงคล ๓๘ ประการ
แบบสำรวจตัวเอง เรามีมงคลชีวิตอยู่กี่ข้อกันนะ มาสำรวจกัน  ไม่ใช่ทำให้ถูกทุกข้อ แต่ทำเพื่อตรวจสอบว่าเรามีข้อไหนบ้าง !
ถ้ามี 20-25 ข้อ ดีปานกลาง ถ้ามี 25-30 ข้อถือว่าดีมาก
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ไม่คบคนพาล *
อะเสวนา จะ พาลานัง
1 point
2.  คบบัณฑิต *
ปัณฑิตานัญจ เสวนา
1 point
3.  บูชาบุคคลที่ควรบูชา *
ปูชา จ ปูชนียานัง
1 point
4. พักอาศัยในถิ่นฐานอันสมควร *
ปฏิรูปเทสะวาโส
1 point
5.  เคยทำบุญสร้างกุศลมาในอดีต *
ปุพเพ จะ กะตะปุญญตา
1 point
6.  ตั้งตนไว้ชอบ *
อัตตะสัมมาปณิธิ จ
1 point
7.  มีความเป็นพหูสูต *
พาหุสัจจัญจ
1 point
8.  มีความรอบรู้ในศิลปวิทยา *
สิปปัญจ
1 point
9.  มีวินัยดี *
วินโย จ สุสิกขิโต
1 point
10.  มีวาจาเป็นสุภาษิต *
สุภาสิตา จ ยา วาจา
1 point
11.  เลี้ยงดูบิดามารดา ผู้มีพระคุณ *
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
1 point
12.  เลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรธิดา บริวาร ลูกน้อง *
ปุตตะทารัสสะ สังคโห
1 point
13.  เลี้ยงดูภรรยา (สามี) *
ปุตตะทารัสสะ สังคโห
1 point
14.  ทำการงานไม่คั่งค้าง *
อะนากุลา จ กัมมันตา
1 point
15.  การให้ทาน *
ทานัญจ
1 point
16.  ปฏิบัติธรรมชำระจิตใจ *
ธัมมะจริยา
1 point
17.  สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้อง *
ญาตกานัญจ สังคโห
1 point
18.  ทำงานสุจริต *
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
1 point
19.  ตั้งจิตงดเว้นจากความชั่วต่างๆ *
อาระตี วิระตี ปาปา
1 point
20.  งดเว้นการดื่มน้ำเมา *
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
1 point
21.  มีความไม่ประมาท *
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
1 point
22.  มีสัมมาคารวะ *
คาระโว จะ
1 point
23.  มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน *
นิวาโต
1 point
24.  มีความสันโดษ *
สันตุฏฐี จะ
1 point
25.  มีความกตัญญู *
กตัญญุตา
1 point
26.  ฟังธรรมะคำสอน *
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
1 point
27.  มีความอดทน *
ขันตี จ
1 point
28.  เป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย *
 โสวะจัสสะตา
1 point
29.  ได้เห็นสมณะนักบวช *
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
1 point
30.  ได้สนทนาธรรมะ *
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
1 point
31.  บำเพ็ญเพียรเพื่อเผากิเลส *
ตะโป จะ
1 point
32.  ประพฤติพรหมจรรย์ *
พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ
1 point
33.  เห็นอริยสัจ 4 *
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
1 point
34.  ถึงนิพพาน ดับกิเลสสิ้นเชื้อ *
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
1 point
35.  จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘ *
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ
1 point
36.  จิตไม่เศร้าโศก *
อะโสกัง
1 point
37.  จิตปราศจากกิเลส *
 วิระชัง
1 point
38.  จิตเกษม *
 เขมัง
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy