แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน โดยหากนักศึกษาท่านใดเรียนออนไลน์มากกว่า 1 รายวิชา ขอให้ทำแบบประเมินให้ครบทุกรายวิชา
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วิชา *
4. ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ต่อการเรียนการสอน
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านสื่อเรียนรู้ *
ดีมากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมของสื่อเรียนรู้
2. เข้าใจง่าย
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
ดีมากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3. หลังจากได้เรียนท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเรียน
ด้านการนำความรู้ไปใช้ * *
ดีมากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
6. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy