ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เพศ
สถานะ *
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน *
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
กรุณาเลือกข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเหมาะสม
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน
3. มีแผนงานและกรอบปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน
4. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
กรุณาเลือกข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. มีการแต่งกายและมีบุคลิกภาพการให้บริการที่ดี
2. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3. การบริการมีความรวดเร็วและมีคุณภาพ
4. มีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ได้
5.ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ บริการด้วยความเต็มใจ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
กรุณาเลือกข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรอรับบริการ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ
2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ติดต่อสะดวก
4. จำนวนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อความต้องการ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms