แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ * *
2. อายุ * *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
ด้านการบริหารงานวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่นำมาใช้จัดการศึกษา
2.การพัฒนาด้านจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงาน (การให้การบ้าน/การทำรายงาน) ให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ
3.การจัดการสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา
4.การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง
ด้านบริหารงานงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่นำมาใช้จัดการศึกษา (การลงทุนทางการศึกษา)
2.การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดผล
3.การประสานงาน/สื่อสารในในโครงการต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้ปกครองต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
4.การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
5.การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (ทุนการศึกษา) แก่ผู้เรียน
ด้านบริหารงานงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน
2.การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน
3.มีอัตรากำลังครูเพียงพอ
4.ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา)
5.การดูแลเอาใจใส่และให้บริการด้านต่าง ๆ ของครู/บุคลากร
ด้านบริหารงานทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
2.การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่
3.บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม
4.มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอื้อต่อการเรียนการสอน
5.มีการจัดให้ครูดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse