การลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 4
***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***


คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครและส่งรายชื่อผู้สมัครให้สังกัดของท่าน ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร
หลังจากนั้นจะตอบกลับรายบุคคลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแจ้งให้เข้าร่วมโครงการ

วันที่จัดบรรยาย : แจ้งให้ทราบภายหลัง
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Email address *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
ชื่อ - นามสกุล *
หน่วยงาน/สังกัด *
เบอร์โทรศัพท์ *
Line ID (กรณีสะดวกให้ติดต่อช่องทางนี้)
ความรวดเร็วในการตรวจสอบและตอบอีเมล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของท่าน
1. ท่านมีอายุงานการสอนใน มศวนานเท่าใด (จำนวนปี) และหากท่านมีประสบการณ์การสอนจากสถาบันอื่นมาก่อนโปรดระบุ *
2. ท่านได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
3. ท่านใช้กระบวนการ active learning ในการเรียนการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
4. ท่านมีการวัดประเมินที่เหมาะสม และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
5. ท่านมีการอำนวยความสะดวก หรือสร้างบรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่นิสิตในการเรียนรู้ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
6. ท่านมีกระบวนการรับฟัง Feedback จากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
7. ท่านมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ และการเรียนการสอน และนำมาปรับใช้ในการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
8. ท่านได้จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
9. ท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
10. ท่านเคยทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร *
11. ในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอน เช่น ประธานรายวิชา ประธานหลักสูตร ประธานจัดกิจกรรมโครงการวิชาการในระดับคณะ/สถาบัน หรือไม่ อย่างไร *
12. ในการทำงาน ท่านประสบความสำเร็จในการประสานงาน สนับสนุน ดูแลให้คำแนะนำ บริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับเพื่อนอาจารย์
Clear selection
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
13. ท่านสนใจสมัครในระดับใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse