แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คำชี้แจง แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้นักศึกษาประเมินตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการสอน
ครูสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับชั้น *
สาขาวิชา *
ตอนที่ 2 กรุณาเลือกระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
ชี้แจงแผนการจัดการกระบวนการเรียนการสอนชัดเจน
มีการเตรียมความพร้อมในการสอน
มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติและเรียนรู้จากกลุ่ม
กระตุ้นให้ได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์
ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
ได้รับการฝึกให้มีวินัยและรับผิดชอบในงานของตน
สอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น
มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการนำไปประยุกต์ใช้
มีการสรุปสาระสำคัญ
สอนครบตามเนื้อหาที่กำหนด
แนะนำหนังสือ ตำรา และแหล่งความรู้เพื่อเติม
มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตรวจ อธิบาย และคืนงานที่มอบหมาย
มีการวัดผลการเรียนรู้ระหว่างสอน
แจ้งผลการสอบในระยะเวลาที่กำหนด
มีวิธีการและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
ด้านความเป็นครู *
5
4
3
2
1
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
สอดแทรงคุณธรรมและจริยธรรม
เริ่มและเลิกสอนตรงเวลาสม่ำเสมอ
เอาใจใส่ดูแลให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
อัธยาศัยดี พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา
ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมกับนักศึกษา
ปฏิบัติต่อนักศึกษาโดยไม่ใช้อารมณ์
เข้าสอนอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าขาดสอนจะแจ้งล่วงหน้าและจัดเวลาสอนชดเชย
ด้านสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาดแสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น)
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม(เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms