แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ที่สำเร็จการศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลการทำงานหรือศึกษาต่อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question