แบบสำรวจความคิดเห็น/Survey Form
5=ดีมาก (Very Good) 4=ดี (Good) 3=ปานกลาง (Average) 2=น้อย (little) 1=น้อยที่สุด(least) 0=ไม่ใช้ (Never)
บริการในภาพรวม (Overall Service)
บริการในภาพรวม (Overall Service) *
5
4
3
2
1
0
สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials)
สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials)
เว็บไซต์ (Office of Academic Resources Website)
ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Database) OPAC
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (NU-Reference Databases)
ด้านการบริการ (Services)
ด้านการบริการ (Services) *
5
4
3
2
1
0
ความถูกต้อง (Accuracy)
ความรวดเร็ว (Quick Response)
มารยาท/ความสุภาพ (Courtesy)
การดูแลเอาใจใส่ (Attention)
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities) *
5
4
3
2
1
0
จำนวนที่นั่งอ่าน (Number of Seats)
จำนวนคอมพิวเตอร์ (Computer Performance)
อินเตอร์เน็ต (WI-FI)
เครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน (Copy-Print)
ระบบแสงสว่าง (Lighting)
ระดับอุณหภูมิ (Temperature)
ความสะอาด (Cleanliness)
ความปลอดภัย (Security)
ป้าย (Sign)
สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage)
ห้องน้ำ (Toilets)
ข้อเสนอแนะที่คิดว่ายังขาดไปหรือควรปรับปรุง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Suggestion)
Your answer
สถานภาพ (I am)
ประเภทสมาชิก (NU Member) *
ระบุ E-mail เพื่อต้องการรับข้อเสนอแนะที่ได้รับการแก้ไขจากสำนักหอสมุด
Your answer
สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก (Faculty / College) *
Your answer
สาขาวิชา / หน่วยงาน (Department / Agency)
Your answer
ส่วนใหญ่คุณใช้ช่องทางไหนในการติดต่อกับสำนักหอสมุด *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms