แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้นี้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการจัดการ ละการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอคุณมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. Report Abuse