แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBITการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงานผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง • ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
• มีการดำเนินการ
• ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบด้วย
3. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึก
ข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้
แบบสำรวจ จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและ
บันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน
4. ข้อคำถามเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ของหน่วยงาน ขอให้ระบุลิงก์ (Link) สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
ของหน่วยงานในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน

ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่อง
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน *
Required
เอกสาร/หลักฐาน โปรดระบุ
Your answer
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน *
Required
เอกสาร/หลักฐาน โปรดระบุ Website
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms