แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2562
คำชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานฯของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนประจำปี 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 627 ในวันศูกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมชินสีห์ ชั้น 3 เพื่อเป็นสิริมงคลและเกิดความภาคภูมิใจในเข็มตราสัญลักษณ์ติดอกเสื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน โดยมีทั้งสิ้น 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 ระดับชั้นที่กำลังศึกษา/สอน *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมินความพึงพอใจ *
ดีมาก
ดี
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสำคัญของกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
2. การประชาสัมพันธ์ พิธีกร ประสานสื่อมวลชนและบันทึกภาพ
3. การเตรียมงาน การซักซ้อมและพิธีการประดับเข็มฯ เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
4. ความร่วมมือในการดำเนินงานจัดและประสานงานของแต่ละฝ่าย
5. ความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม ถวายคำสัตย์ปฎิญาณตน
6. ศาสนพิธี/การประกอบพิธีสงฆ์ /พิธีกรรมแสดงถึงความภาคภูมิใจ เป็นสิริมงคล และน่าประทับใจ
7. ความพร้อมและความเหมาะสมของระยะเวลา บรรยากาศ แสง เสียง
8. ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนของพิธีการฯ
9. การกำกับ ควบคุม ดูแลแถวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10. กิจกรรมกระตุ้นให้ระลึก นึกถึงและผูกพันกับสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service