แบบสอบถามความคิดเห็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โปรดเลือกหรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
คณะ *
บัณฑิตระดับ *
หลักสูตร
Your answer
ความคิดเห็นต่อหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ประเด็น *
ไม่ทราบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านคิดว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงดี
ท่านคิดว่าบัณฑิตมีศักยภาพดี
ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้แก่นิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร คณะมีการจัดประชุม สัมมนา หรืออบรมที่สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้กับศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับข่าวสารที่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ท่านแนะนำให้น้อง ๆ ที่ท่านรู้จักมาสมัครเรียนในหลักสูตรของคณะ / มหาวิทยาลัย
ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือจากท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse