แบบสำรวจสภาวะการเจริญเติบโต

คำแนะนำ
1. นักเรียนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงช่วงต้นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ก่อนชั่งน้ำหนักให้เอาของออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด และถอดรองเท้าออก
3. คิดอายุเป็นปีและเดือน (เศษของเดือนที่มากกว่า 15 วัน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 เดือน)
4. ประเมินผล น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ โดยทำจุดลงบนกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ตามเพศชาย-หญิง) และลากเส้นต่อระหว่างจุดที่ทำการวัดแต่ละครั้ง
5. นักเรียนอ่านกราฟและบันทึกผลการประเมินผลลงในช่องที่ตรงกับชั้นและภาคการศึกษา เช่น สมส่วน อ้วน ผอม เป็นต้น
6. นักเรียนควรดูแลให้น้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์หรือสมส่วน โดยเพิ่มไปตามเส้นประ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมินสุขภาพ

  ดูค่าตามกราฟแสดงการอ้างอิงการเจริญเติบโต (ตอบตามระดับชั้นที่เรียนผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ม.1 ภาคต้น
  ม.1 ภาคปลาย
  ม.2 ภาคต้น
  ม.2 ภาคปลาย
  ม.3 ภาคต้น
  ม.3 ภาคปลาย
  ม.4 ภาคต้น
  ม.4 ภาคปลาย
  ม.5 ภาคต้น
  ม.5 ภาคปลาย
  ม.6 ภาคต้น
  ม.6 ภาคปลาย
  Please enter one response per row
  ม.1 ภาคต้น
  ม.1 ภาคปลาย
  ม.2 ภาคต้น
  ม.2 ภาคปลาย
  ม.3 ภาคต้น
  ม.3 ภาคปลาย
  ม.4 ภาคต้น
  ม.4 ภาคปลาย
  ม.5 ภาคต้น
  ม.5 ภาคปลาย
  ม.6 ภาคต้น
  ม.6 ภาคปลาย
  Please enter one response per row
  ม.1 ภาคต้น
  ม.1 ภาคปลาย
  ม.2 ภาคต้น
  ม.2 ภาคปลาย
  ม.3 ภาคต้น
  ม.3 ภาคปลาย
  ม.4 ภาคต้น
  ม.4 ภาคปลาย
  ม.5 ภาคต้น
  ม.5 ภาคปลาย
  ม.6 ภาคต้น
  ม.6 ภาคปลาย
  Please enter one response per row

  กราฟแสดงการอ้างอิงการเจริญเติบโต

  แบ่งตามเพศชายและหญิง

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image