แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เห็นควรปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
เพศ
กำลังศึกษา (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น) / จบการศึกษา ในกลุ่มวิชาใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms