แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ ห้องสตูดิโอ
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการห้องสตูดิโอ
ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันที่ขอใช้บริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานภาพ *
คณะ/หน่วยงาน *
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
มีขั้นตอนการให้บริการที่ประกาศไว้ชัดเจน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ความสามารถในด้านการบริการ
มีความสุภาพและมีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ห้องสตูดิโอที่ให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกมีประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse