Volta als assajos · Vuelta a los ensayos · 2
Estimats/des orfeonistes:

Us comunique que des de la junta directiva hem treballat per a adoptar les mesures necessàries per a tornar als assajos.

La data de tornada, com ja es va dir en el correu remés el 10 de juliol, serà el 15 de setembre, si no es prorroga a la ciutat de València, la limitació del nombre de persones que poden assistir a les reunions socials, que fins a aqueixa data ve establida en 10 persones.

Per a la tornada, hem condicionat el local i adoptat mesures d'higiene perquè els assajos es realitzen amb les màximes condicions de seguretat. Per això, durant els assajos caldrà seguir unes normes estrictes de distància i higiene. També l'aforament es redueix per a poder guardar la distància entre els i les orfeonistes.

El mestre i Jesús assajaran amb un grup de orfeonistes de 25 persones com a màxim.

Els horaris seran els següents:

A. Dimarts de 20.00 a 20.45 hores
B. Dimarts de 21.00 a 21.45 hores
C. Dijous de 20.00 a 20.45 hores
D. Dijous de 21.00 a 21.45 hores

Els últims 15 minuts seran per a ventilar el local.

Els 45 minuts d'assaig es realitzaran dempeus per la impossibilitat de desinfectar adequadament les cadires que tenim.

Us remetem amb aquest correu una breu enquesta en la qual heu de respondre les preferències que tingueu dels grups horaris, o bé que s'accepta qualsevol hora. També es podrà respondre que no s'acudirà als assajos.

El mestre, una vegada es tinguen les respostes de l'enquesta, elaborarà 4 grups mixtos, als components dels quals els assignarà un lloc concret per a evitar pèrdues de temps i contactes entre orfeonistes. Per això es prega una resposta immediata.

L'inici i fi dels assajos serà exacte, pel que haurem de ser molt puntuals.

També, el mestre, si ho considera necessari, realitzarà assajos per cordes en els citats horaris.

En un pròxim correu quan puguem afirmar definitivament que s'inicien els assajos el 15/09 us remetrem el Pla de Contingència de la Covid-19 i la declaració responsable.

Una abraçada
Francisca

========================================================================================

Estimados/as orfeonistas:

Os comunico que desde la junta directiva hemos trabajado para adoptar las medidas necesarias para volver a los ensayos.

La fecha de vuelta, como ya se dijo en el correo remitido el 10 de julio, será el 15 de septiembre, si no se prorroga en la ciudad de Valencia, la limitación del número de personas que pueden asistir a las reuniones sociales, que hasta esa fecha viene establecida en 10 personas.

Para la vuelta, hemos acondicionado el local y adoptado medidas de higiene para que los ensayos se realicen con las máximas condiciones de seguridad. Por ello, durante los ensayos habrá que seguir unas normas estrictas de distancia e higiene. También el aforo se reduce para poder guardar la distancia entre los y las orfeonistas.

El mestre y Jesús ensayarán con un grupo de orfeonistas de 25 personas como máximo.

Los horarios serán los siguientes:
A. Martes de 20:00 a 20:45 horas
B. Martes de 21:00 a 21:45 horas
C. Jueves de 20:00 a 20:45 horas
D. Jueves de 21:00 a 21:45 horas

Los últimos 15 minutos serán para ventilar el local.
Los 45 minutos de ensayo se realizarán de pie por la imposibilidad de desinfectar adecuadamente las sillas que tenemos.

Os remitimos con este correo una breve encuesta en la que debéis responder las preferencias que tengáis de los grupos horarios, o bien que se acepta cualquier hora. También se podrá responder que no se acudirá a los ensayos.

El mestre, una vez se tengan las respuestas de la encuesta, elaborará 4 grupos mixtos, a cuyos componentes les asignará un lugar concreto para evitar pérdidas de tiempo y contactos entre orfeonistas. Por eso se ruega una respuesta inmediata.

El inicio y fin de los ensayos será exacto, por lo que deberemos ser muy puntuales.

También, el mestre, si lo considera necesario, realizará ensayos por cuerdas en los citados horarios.

En un próximo correo cuando podamos afirmar definitivamente que se inician los ensayos el 15/09 os remitiremos el Plan de Contingencia de la Covid-19 y la declaración responsable.

Un abrazo
Francisca

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nombre *
Tornaràs als assajos? · ¿Volverás a los ensayos? *
Next
Clear form
This form was created inside of Placebus. Report Abuse