Přihláška do projektu
Dotazník slouží jako přihláška pro zájemce do projektu „MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor". Jejím vyplněním a odesláním deklarujete zájem o vstup do projektu a budete zařazení do databáze zájemců.
Součástí dotazníku je i životopis a motivační dopis. Pokud nemáte připraven životopis a motivační dopis (pár vět o tom, proč se chcete projektu účastnit), nemusíte ho vkládat hned, můžete si tyto formuláře připravit na první setkání projektu, nebo zasílat na adresu info@bec-coop.cz.
Na základě vyplněného dotazníku Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.
MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání Venkovský podnikatelský akcelerátor
Jméno: *
Příjmení: *
Datum narození: *
Mám trvalé bydliště na území MAS Šumperský venkov: *
Adresa trvalého bydliště: *
Kontaktní adresa (pokud je jiná)
Vaše postavení na trhu práce: *
Required
Nejvyšší dosažené vzdělání a obor:
V jakém oboru byste chtěl/a podnikat? *
Máte již zkušenosti s vlastním podnikáním? *
Required
Pokud ano, v jakém oboru?
Kde jste se dozvěděl/a o projektu?
Jaké máte časové preference pro konání aktivit?
Které dny v týdnu Vám nevyhovují?
Kontaktní telefon: *
E-mailová adresa:
Zde prosím nahrajte Váš životopis.
Zde prosím nahrajte Váš motivační dopis.
Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů:
Údaje zaznamenávané v průběhu realizace a po ukončení účasti účastníků projektu Máš na to aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor splňují následující charakteristiky:
- Zajišťujeme ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou, a omezení přístupu k interním databázím organizace na nezbytné minimum, přístup k těmto údajům je využit pouze k výkonu práce.
- Zpracováváme osobní údaje pro realizaci projektů, které jsou evidovány v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního zajištění realizace projektů. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
- Realizátor projektu je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. *1
- Na zpracování osobních údajů pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 tohoto zákona, kdy údajů shromažďovaných realizátorem projektu je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. *2
- Doba evidence osobních údajů je v souvislosti s realizací projektů stanovena na dobu 10-ti let, a zajišťuje, aby tyto informace byly jasně a srozumitelně uvedené pro účely jejich zpracování v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

_______________________________________________
*1 - Poučení o právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. že podpořená osoba - klient/zákazník má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, realizátor projektu je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořená osoba domnívá, že realizátor projektu provádí takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat realizátora projektu o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li realizátor projektu podpořené osobě, má podpořená osoba právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.
*2 - Zvláštním zákonem je v tomto případě kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.
© 2019 BEC družstvo - Business and Employment Co-operative
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service