แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คำชี้แจง
1. ข้อมูลที่ท่านตอบจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
เพศ *
สถานภาพ *
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงบริการเว็บไซต์ *
ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
โปรดเลือกระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) ด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) และ ด้านการนำไปใช้ (Application)

ระดับคะแนน              การแปลความหมาย
        5                        ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
        4                        ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจมาก
        3                        ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
        2                        ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจน้อย
        1                        ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
1
2
3
4
5
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูคำสั่งง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
1
2
3
4
5
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ
ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) *
1
2
3
4
5
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook
ด้านการนำไปใช้ (Application) *
1
2
3
4
5
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานนักศึกษา และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
1
2
3
4
5
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Report Abuse