แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเว็บไซต์ www.cddkorat.com

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  (โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question