QUESTIONNAIRE การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมผ่านสื่อหน่วยงาน กสทช.

กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  ตอนที่ 1

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2

  พฤติกรรมเปิดรับสื่อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3

  ความพึงพอใจในการรับรู้สื่อ
  รูปแบบในการนำเสนอ
  ความเข้าใจในเนื้อหา
  ความชัดเจนของภาพที่นำเสนอ
  ความโดดเด่นของตำแหน่งการติดป้าย
  Please enter one response per row
  รูปแบบในการนำเสนอ
  ความเข้าใจในเนื้อหา
  ความชัดเจนในการรับฟัง
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 4

  การนำไปใช้ประโยชน์หลังการรับฟังรายการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านเสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้