QUESTIONNAIRE การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมผ่านสื่อหน่วยงาน กสทช.
กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
บัตรประจำตัวคนพิการ เลขที่
ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด *
ระดับการศึกษา *
ปัจจุบันท่านมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ *
ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ที่ภูมิภาคใดของประเทศไทย *
กรณีเป็นผู้พิการ ท่านพิการประเภทใด
Clear selection
ตอนที่ 2
พฤติกรรมเปิดรับสื่อ
โดยทั่วไปแล้วท่านรับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช.ในช่องทางใด หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ความถี่ในการรับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. เป็นอย่างไร (เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว) *
โดยเฉลี่ยแล้วท่านมีความถี่ในการรับฟัง/หรือเห็นสื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. เป็นอย่างไร (เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว) *
ในการรับฟังแต่ละครั้ง ท่านมักจะฟังในช่วงระยะเวลาใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โดยทั่วไปแล้วท่านจะรับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. ในสถานที่ใด ( เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) *
Required
ตอนที่ 3
ความพึงพอใจในการรับรู้สื่อ
โดยรวมแล้วหลังจากที่รับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และป้ายโฆษณา LED ท่านมีความพึงพอใจต่อสื่อนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
รูปแบบในการนำเสนอ
ความเข้าใจในเนื้อหา
ความชัดเจนของภาพที่นำเสนอ
ความโดดเด่นของตำแหน่งการติดป้าย
Clear selection
โดยรวมแล้วหลังจากที่รับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. ผ่านทางสื่อวิทยุ ท่านมีความพึงพอใจต่อสื่อนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
รูปแบบในการนำเสนอ
ความเข้าใจในเนื้อหา
ความชัดเจนในการรับฟัง
Clear selection
ตอนที่ 4
การนำไปใช้ประโยชน์หลังการรับฟังรายการ
โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่ท่านรับรู้สื่อภารกิจเพื่อสังคม ของกสทช. ท่านได้นำความรู้ สาระ หรือประเด็นการนำเสนอ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือไม่ *
ท่านอยากให้ กสทช. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของ กสทช.บ่อยแค่ไหน *
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านเสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd.. Report Abuse