Konkurs fotograficzny MŁODY NAUKOWIEC
W celu dokonania zgłoszenia na Konkurs fotograficzny "Młody Naukowiec" prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych punktów formularza. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wiadomość zwrotna przesłana na podany przez Państwa adres mailowy.
Prześlij zdjęcie konkursowe w formacie *jpg *
Required
Nazwisko uczestnika konkursu *
Imię uczestnika konkursu *
Wiek uczestnika konkursu *
Nazwisko i imię opiekuna prawnego *
Adres mailowy *
Numer telefonu *
Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Młody Naukowiec”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź, tel. 42 633 52 62, strona internetowa: www.experymentarium.pl, profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Experymentarium-249408208746/, profil na Instagramie: https://www.instagram.com/experymentarium/.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie fotograficznym „Młody Naukowiec”.
3. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie na podstawie zgody rodziców/opiekunów prawnych –
na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz innych wymaganych w Konkursie upoważnień, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.02.2019 r. – 10.03.2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Tematem Konkursu fotograficznego jest „Młody Naukowiec”.
2. Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni oraz popularyzacja nauki poprzez zabawę.
3. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie niżej podane warunki:
a) za pomocą formularza internetowego wypełni zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, w terminie do 10.03.2019 r. do
godz. 23:59. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia jest wiadomość zwrotna od Organizatora Konkursu.
b) zdjęcie ma przedstawiać Uczestnika Konkursu, w wieku 5 - 13 lat, w stylizacji (przebraniu) Młodego naukowca.
c) opiekun prawny Uczestnika Konkursu zaakceptuje regulamin i tym samym wyrazi zgodę na upublicznienie wizerunku
(zdjęcia) dziecka na stronie Internetowej oraz profilach Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku i Instagramie
oraz poda wskazane w formularzu wymagane dane: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko
opiekuna prawnego,, numer telefonu, adres e-mailowy;
d) każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zdjęcie;
e) dla każdego Uczestnika Konkursu wymagane jest oddzielne zgłoszenie;
f) na jednym zdjęciu może występować kilka osób (Uczestnik Konkursu), pod warunkiem, że Uczestnik konkursu
oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, w tym na wysłanie do Konkursu zdjęcia przedstawiającego
wizerunek osoby trzeciej i jego wykorzystania w sposób opisany w regulaminie.
4. Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków wyklucza Uczestnika z Konkursu.
5. Nadesłane zdjęcia, po weryfikacji spełnienia kryteriów Konkursu i zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, będą opublikowane na profilu Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku.
6. Poprzez przesłanie zdjęcia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opiekun prawny Uczestnika Konkursu, jak również Uczestnik Konkursu oświadczają, że:
a) wysłane przez nich zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że
prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika Konkursu;
b) Uczestnik Konkursu jest pomysłodawcą i wykonawcą stroju i ozdób znajdujących się na zdjęciu;
c) wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia na stronie internetowej oraz profilach Centrum Nauki
Experymentarium na Facebooku i Instagramie, zaś opiekun prawny Uczestnika Konkursu dodatkowo wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku dziecka ewentualnie osób trzecich i zdjęcia zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
Regulaminu.
7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
8. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych specjalna komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu (najbardziej kreatywne zdjęcia), którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i voucherami na wybrane przez Organizatora atrakcje Centrum Nauki Experymentarium.
9. Przyznanie nagród nastąpi poprzez zamieszczenie 14 marca 2019 r. o godz. 12:00 na stronie internetowej i profilu Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku informacji o laureatach Konkursu – imię i nazwisko.
10. Każdy laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
11. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
12. Nagrody zostaną wręczone podczas Eventu „Urodziny Einsteina” dn. 16.03.2019 r. o godz. 15:00 lub w przypadku nieobecności laureata dostarczone listem poleconym w przeciągu 60 dni od dnia ogłoszenia listy laureatów zamieszczonej na stronie internetowej i profilu Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku na adres wskazany przez prawnego opiekuna po ogłoszeniu listy laureatów Konkursu.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w terminie
30 dni od daty wzięcia udziału w Konkursie, bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Akcji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 4. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, oraz publicznego podania imienia, nazwiska i wieku, w przypadku Laureatów Konkursu.
3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Opiekun prawny/rodzic dziecka biorącego udział w Konkursie i, którego dane osobowe zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, dokonując zgłoszenia i potwierdzając w formularzu zgłoszeniowym Konkursu „Młody naukowiec” zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zgodnie z załącznikiem do Regulaminu, potwierdza w stosunku do Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi (dalej „Experymentarium”), że:
a) jest przedstawicielem ustawowym (matka/ojciec/opiekun prawny) zgłaszanego Uczestnika,
b) jest właścicielem zdjęcia, w którym został utrwalony wizerunek Uczestnika przekazywany wraz ze zgłoszeniem
do akcji („Wizerunek”),
c) wyraża nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na wykorzystanie Wizerunku/ów Uczestnika w tym osób trzecich,
przekazanych na podstawie regulaminu Konkursu, na potrzeby:
I. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu;
II. stworzenia materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących przyszłych Konkursów (w tym zapowiedzi
Konkursu, spotów promujących Konkurs);
III. umieszczenia (rozpowszechniania) Wizerunku Uczestnika, jak również materiałów marketingowych i
promocyjnych zawierających Wizerunek Uczestnika na stronie internetowej Centrum Nauki Experymentarium, portalu
społecznościowym Facebook oraz we wszelkich innych dowolnych serwisach, stronach internetowych i innych
mediach, według wyboru Experymentarium,
d) wyraża zgodę na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika w tym osób trzecich w materiałach marketingowych, według
koncepcji artystycznej Experymentarium, w tym na łączenie tak powstałej animacji/grafiki zawierającej Wizerunek
Uczestnika z innymi animacjami/grafikami oraz wizerunkami, napisami, utworami,
e) powyższe zezwolenia (upoważnienie) obejmują prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i
terytorialnie) korzystania z Wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu przez Experymentarium, na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w załączniku do niniejszej zgody,
f) niniejsza zgoda (upoważnienie) na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika może zostać wypowiedziana wyłącznie
z ważnych powodów i z zachowaniem 10-letniego (dziesięcioletniego) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego,
g) jest należycie uprawniony(a) do złożenia powyższych oświadczeń,
h) treść niniejszego dokumentu jest dla opiekuna prawnego zrozumiała oraz ani opiekun prawny ani Uczestnik, nie będą
zgłaszać żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem Wizerunku Uczestnika na podstawie niniejszego
oświadczenia.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service