ลำพูน รับสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน
เปิดรับสมัครด่วน ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เปิดรับสมัคร... เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาขีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"
โดยมีกำหนดการดังนี้ ...
1. ฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
* ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลังจากผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร ( มีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 500 บาท/คน)
2. ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ( มีค่าธรรมเนียมในการทดสอบฯ จำนวน 100 บาท /คน)
ทดสอบภาคความรู้ (E-testing)
ทดสอบภาคความสามารถ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นพนักงานในสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ว่างงาน เข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน

1) ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2) มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ
1) ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" และ
3) มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฯ
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
5) ใบรับรองประสบการณ์ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้า (กรณีไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
* สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม และใบสมัครทดสอบฯ ได้ที่ www.dsd.go.th/lamphun
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร. 0 5353 7698
COURSE Outline
ข้อมูลการสมัคร
1. คำนำหน้านาม
2. ชื่อ - นามสกุล
Your answer
3. ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
Your answer
4. ที่อยู่ติดต่อ
Your answer
5. เบอร์โทรศัพท์
Your answer
6. ID LINE
Your answer
7. E-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service