แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้อีบุ๊ค
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี 1รหัสวิชา ง 21102
จัดทำโดย ครูอัฏฐพร รัตนอุดม
การนำเสนอชื่อเรื่องของบทเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความง่ายในการควบคุมบทเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกคล่องตัวในการใช้บทเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนของคำสั่งในการใช้บทเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การออกแบบรูปเล่มหนังสือ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิธีการโต้ตอบบทเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนของคำถาม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกในการทำแบบทดสอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms