EPIKoja küsitlus - puuetega inimeste osalemine riigikaitses
Eesti Vabariigis ei ole puuetega inimestel enamasti võimalik osaleda riigikaitse ei aja-, tegev- ega asendusteenistuses. Osalise või puuduva töövõimega isiku staatus ei ole aja- või tegevteenistusse asumise seisukohast küll määrav, kuid isiku terviseseisundi tõttu on see praktikas enamasti välistatud. Piirangud tulevad VV määrusest „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud
tervisenõuded“ - https://www.riigiteataja.ee/akt/125032013004?leiaKehtiv

Puuetega ning erivajadustega inimeste kaasamise praktika riigikaitsesse on Euroopa riikides erinev. Kui enamikes riikides puudega ja erivajadustega inimesed armeega liituda ei saa, siis näiteks Saksamaa relvajõududega (German Armed Forces; Bundeswehr) võivad liituda ka puudega isikud. Puuetega inimeste integreerimist väljaõppesse ja tööellu (sh Bundeswehri) käsitletakse kui võrdõiguslikkuse ja enesemääramiseõiguse väljendusvormi. 2017. aasta 31. detsembril oli
Bundeswehris 179 562 sõdurit, kellel oli määratud mõni puue, mis moodustab 0,8% kõikide sõdurite arvust. Enamasti täidavad puudega inimesed töökohustusi tubastes tingimustes. Seetõttu pööratakse eraldi tähelepanu sobiva töökeskkonna kujundamisele.

Soovime teada puuetega ning erivajadustega inimeste ja nende esindajate arvamust riigikaitses osalemise kohta. Teie arvamus on oluline Eesti Puuetega Inimeste Koja huvikaitse töös ning puuetega inimesi ja riigikaitse valdkonda puudutavate edasiste tegevuste planeerimisel. Palume vastata alljärgnevale anonüümsele küsimustikule. Küsimustik on avatud kuni 21.05.2018.

Kõik lisaküsimused ja mõtted on oodatud - epikoda@epikoda.ee või telefonil 661 6614.

Lugupidamisega
Eesti Puuetega Inimeste Koja meeskond


Sugu
Vanus
Your answer
Rahvus
Kes Teil on tuvastatud puude raskusaste ja/või vähenenud töövõime?
Palun täpsustage oma puudeliik/ erivajadus
Kas Teie hinnangul peaks puuetega ning erivajadustega inimestel Eestis olema võimalus eritingimusi arvestades osaleda aja-, tegev- või asendusteenistuses? *
Palun põhjendage oma arvamust!
Your answer
Kas Teie (juhul kui Teile on määratud puue ja/või vähenenud töövõime) sooviksite vastavate eritingimuste olemasolul osaleda riigikaitse alases tegevuses (aja-, tegev- ega asendusteenistuses)?
Palun põhjendage oma arvamust! Miks on riigikaitse alases tegevuses osalemine Teie jaoks oluline/ ebaoluline?
Your answer
Muud mõtted ja ettepanekud seoses riigikaitses osalemisega.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms