แบบประเมินคู่มือนักศึกษาแพทย์

คำชี้แจงกรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  1.เนื้อหามีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
  2.ความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละเมนู
  3. ความเหมาะสมในการเรียงลำดับเนื้อหา
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจะเนื้อหาในE-book
  5. ความถูกต้องของเนื้อหา
  Please enter one response per row
  1. ความเหมาะสมในการนำเข้าสู่เนื้อหา
  2. รูปแบบการนำเสนอ
  3. การจัดวางรูปแบบของหน้าจอ
  4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใช้โดยภาพรวม
  5.ความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ 
  6.มีลักษณะจูงใจน่าสนใจในการเรียน 
  7. ความน่าสนใจ
  8.ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบโดยรวม
  9.ความทันสมัย
  Please enter one response per row
  This is a required question