(สำหรับหัวหน้างาน/หอ ประเมินพยาบาล)แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไป (Common Professional Nurse Competency) NICU ประจำปี 2564
โปรดเลือกระดับความสามารถตามสมรรถนะในแต่ละหัวข้อ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวต่อหนึ่งข้อความ


Level 1(อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ระดับคะแนนที่คาดหวัง (score ≥1)
Level 2(อายุงาน > 1 ถึง ≤ 3 ปี) ระดับคะแนนที่คาดหวัง (score ≥2)
Level 3(อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ระดับคะแนนที่คาดหวัง (score ≥3)
Level 4(อายุงาน > 5 ถึง ≤ 10 ปี) ระดับคะแนนที่คาดหวัง (score ≥4)
Level 5(อายุงาน > 10 ปี) ระดับคะแนนที่คาดหวัง (score = 5)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Competency 1 = ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย  
คำจำกัดความ : การครองตน และการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม หลักจรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น โดยมุ่งประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ และไม่แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและผลักดันให้สมาชิกที่มธํารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตน


ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับผิดในงาน โดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น รักษาความลับ เคารพและไม่ก้าวก่ายเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวผู้อื่น ไม่นําทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซื่อสัตย์สุจริต
1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรม
2.แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
3.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่
4.รักษาระเบียบวินัยขององค์กรและหน่วยงาน
5.ให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วยเหลือผู้รับบริการ
6.มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่าน4/6 ข้อ


ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ สามารถอธิบายกฎระเบียบหลักจรรยาบรรณในการทํางานและตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อกระทําผิด
1.รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรทําอย่างนั้น ไม่บิดเบือน อ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
2.มีจิตสํานึกและอุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงานบรรลุผล
3.มีAccountability ตรวจสอบได้
4.มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องาน
5.มีความเคารพสิทธิผู้ป่วยและให้เกรียติผู้ป่วย ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย
6.ยกย่องให้เกรียติเพื่อนร่วมวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่าน 4/6 ข้อ


ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และการครองตนโดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อตําแหน่งหน้าที่ กระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมรักษา จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในงาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นการกระทําที่ผิด รวมถึงความกล้าที่จะปฏิเสธการกระทําที่เสี่ยงต่อผลประโยชน์ขัดแย้งและผิดต่อจรรยาบรรณ
1.ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน
2.เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสําคัญ
3.มี Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

 
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3 และธํารงความถูกต้อง ยึดมั่นเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถอ้างอิงถึงหลักจรรยาบรรณเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีม รวมถึงการกําหนดแนวทางหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม จรรยาบรรณแก่ผู้อื่นได้
1.ธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของหน่วยงานแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้าง ความลําบากใจให้
2.ตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมแม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรู หรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
3.มี Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ถ่ายทอดและปลุกจิตสํานึกให้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการรักษาผลประโยชน์ของ องค์กรอย่างแท้จริง
1.ธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของหน่วยงานระบบราชการหรือประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจมีความเสี่ยงที่เป็นภัยต่อชีวิต
2.มี Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
3.เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ และมีจิตสาธารณะ
4.วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาล ตัดสินเชิงจริยธรรมอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5 : ต้องผ่าน 3/4 ข้อ

Competency 1 = ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย   *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2 = สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คำจำกัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการบริการสุขภาพแก่ ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุ ผู้ที่มีสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย เพื่อรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยที่สําคัญได้เหมาะสม


ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> สามารถนํากระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยทุกรายตั้งแต่แรกรับ จําหน่ายและส่งต่อได้ ภายใต้การกํากับ ดูแลและนิเทศ ทั้งหมด
 1. สามารถนํากระบวนการพยาบาลครบ 5 ขั้นตอนมาใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการ ดังนี้
1.1 ประเมินภาวะสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
1.2 กําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับการประเมินภาวะสุขภาพ
1.3 วางแผนการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และความต้องการของผู้รับบริการ
1.4 ปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล แผนการพยาบาล และความต้องการของผู้รับบริการ
1.5. เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพ โดยการสังเกต วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้
1.6. บันทึกทางการพยาบาลตามสภาการพยาบาลกําหนด เพื่อบรรเทาอาการและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ใช้บริการ(ภายใต้การนิเทศ)

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ


ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ได้ด้วยตนเอง และสามารถนํากระบวนการพยาบาลมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้การกํากับ ดูแล และนิเทศบางส่วน
1. นํากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ขณะรักษา จําหน่ายและ/ส่งต่อได้อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ทั้งสุขภาพดีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยเพื่อให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
3. กําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่คลอบคลุมปัญหาสําคัญ
4. วางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม
5. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะรายและครอบครัวได้ถูกต้อง ครอบคลุม
6. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเหมาะสมกับเหตุการณ์ได้
7.ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ทางการพยาบาล
8. บันทึกทางการพยาบาลตามแนวปฏิบัติ ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่าน 5/8 ข้อ  


ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และสามารถนิเทศการนํากระบวนการพยาบาลมาใช้
1.นํากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการจําหน่ายและส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมบันทึกอย่างครบถ้วน
2.นิเทศ ติดตาม กํากับ การนํากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ขณะรักษาจําหน่ายและส่งต่อได้
3. มีส่วนรวมในการพัฒนาการนํา กระบวนการพยาบาลมาใช้ในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

 
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3 และมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. ปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกราย และเป็นแบบอย่างที่ดี
แบบอย่างที่ดี
2. นําองค์ความรู้ใหม่ๆทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และ/หรือมีผลงานพัฒนานวัตกรรม
3. เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. นําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจนเป็นที่ยอมรับ
2. มีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่องสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ หรือนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น
3. เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

Competency 2 = สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2.1 = ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและเขียนบันทึกทางการพยาบาล  
คำจำกัดความ : มีความรู้ ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมองค์รวมตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่าย โดยเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง สร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพได้ และมีการบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง


ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องภายใต้การกำกับนิเทศ
1.สามารถประเมินอาการผู้ป่วยตามแบบแผนการประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับ
2.สามารถตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.สามารถประเมินผลลัพธ์จากการให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
5.สามารถลงบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจำหน่าย(discharge planning)เบื้องต้นได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ


ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> สามารถตามระดับ 1 และมีความรู้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองแสดงความสามารถดังต่อไปนี้
1. สามารถประเมินอาการผู้ป่วยตามแบบแผนการประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับ
2. สามารถตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. สามารถประเมินผลลัพธ์จากการให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถลงบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
6. สามารถวางแผนการจำหน่าย(discharge planning)ได้ถูกต้องเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และสามารถสาธิตสอนงานได้ สามารถประเมินปัญหา ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
1. มีการนำผลและการใช้ข้อมูล การทบทวนการใช้กระบวน การพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
2. สามารถสอนและสาธิตเกี่ยวกับประเมินอาการผู้ป่วยตามแบบแผนการประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับได้
3. สามารถให้คำแนะนำในการกำหนดวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. สามารถสอนและสาธิตการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ การประเมินผลลัพธ์หลังการให้การพยาบาล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงบันทึกทางการพยาบาล สอนวิธีการวางแผนการจำหน่าย(discharge planning)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 3/5 ข้อ

 
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3 สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย/ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. มีความสามารถในการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลในหน่วยงานได้
2. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม สอนและให้คำแนะนำแก่ พยาบาลฝึกงาน  เจ้าหน้าที่ใหม่ เรื่องกระบวนการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
3. มีความสามารถในการจัดการสอน การถ่ายทอดทักษะ การฝึกอบรมและเป็นวิทยากร
4. สามารถประเมินความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาลภายในหน่วยงานได้
5. เป็นผู้นำในการจัดทำแผนการจำหน่าย(discharge planning)รายโรคได้ถูกต้องเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 : ต้องผ่าน 3/5 ข้อ

ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. เป็นวิทยากรเรื่องการใช้กระบวนการพยาบาลและการเขียนบันทึกทางการพยาบาลภายในหรือนอกหน่วยงานได้
2. มีการนำองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจนเกิดการยอมรับในสาขาตนเอง
3. เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมทางการพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น
4. สามารถนำหลักฐานเชิงประจักษ์(EBP)มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5 : ต้องผ่าน 3/4 ข้อ


Competency 2.1 = ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและเขียนบันทึกทางการพยาบาล *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2.2 =ความสามารถในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
คำจำกัดความ : มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องภายใต้การกำกับนิเทศ
1. มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักWIของคณะกรรมการICเรื่อง การล้างมือ การจัดการขยะ การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การใส่สายสวนปัสสาวะ ภายใต้การกำกับของพยาบาลหัวหน้าเวร
2. อธิบายแนวทาง และหลักปฏิบัติการพยาบาลตาม standard precaution ได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> สามารถตามระดับ 1 และ มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง
1. แสดงความสามารถตามระดับ 1 และสามารถบริหารยา ตาม WI ได้ด้วยตนเอง
2. ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรค
3. จำแนกผู้ป่วยที่ติดเชื้อและวางแผนการพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองและสามารถสาธิตสอนงานได้ สามารถประเมินปัญหา ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
1. ประเมินค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ป่วยติดเชื้อที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้
2. สอนและนิเทศผู้ใต้บังคับบัญชาถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
3. เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวังการติดเชื้อของหน่วยงานได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3  สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย/ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถสอน/สาธิตได้ และมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนและหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อได้ หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยในการควบคุมการติดเชื้อ
2. ให้คำแนะนำในการวางแผนการพยาบาล เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 : ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. เป็นผู้นิเทศ เป็นวิทยากรภายใน/ภายนอกหน่วยงาน และหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย
2. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
3. เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมทางการพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น
4. สามารถนำหลักฐานเชิงประจักษ์(EBP)มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5
ต้องผ่าน 3/4 ข้อCompetency 2.2 = ความสามารถในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2.3 = ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
คำจำกัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการมีความรู้ ความสามารถในการบริหารสารสารละลายทางหลอดเลือดดำ ซึ่งอาจเป็นยาหรือสารอาหาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการให้

ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) --->  มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องภายใต้การกำกับนิเทศ
1. มีความรู้เรื่องของสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ สามารถบันทึกการพยาบาลได้ถูกต้อง (เน้นปฏิบัติถูกต้อง)
2. สามารถสามารถบริหารสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตาม WI ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าทีมได้
   
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ
 
ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> สามารถตามระดับ 1 และมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง
1. สามารถบริหารสารน้ำ ตาม WI ได้ด้วยตนเอง
2. เลือกตำแหน่งของเส้นได้และดูแล บริเวณที่แทง IV ได้ ต้องการการชี้แนะ หรือให้คำปรึกษาจากพยาบาลหัวหน้าเวรเป็นบางครั้ง
 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองและสามารถสาธิตสอนงานได้ สามารถประเมินปัญหา ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
1. สอน/แนะนำ/สาธิต เกี่ยวกับวิธีการให้สารน้ำ ให้แก่สมาชิกในทีมได้
2. เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงได้
3. ทำแผนการสอนประกอบได้
4. สามารถลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 3/4 ข้อ

ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3  สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย/ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถสอน/สาธิตได้ และมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. มีการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ดี
2. ติดตาม แยกแยะวิเคราะห์ได้ (RCA)/ ทบทวนอุบัติการณ์เกิดได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 : ต้องผ่านทุกข้อ

 
ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. เป็นผู้นิเทศ ในเรื่องการบริหารสารน้ำทางหอดเลือดดำ และ/หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือนำ EBP มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีส่วนร่วมในการจัดทำ หรือสร้างแนวทางปฎิบัติได้เช่น WI/CPG/SP/คู่มือ/CQI/วิจัย
3. เป็นวิทยากรได้ (ภายในและภายนอกหน่วยงาน)
4. วินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5 : ต้องผ่าน 3/4 ข้อ

Competency 2.3 = ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2.4 = ความสามารถในการบริหารยา
คำจำกัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการความรู้ ความสามารถในการบริหารยา  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารยา 6 R
ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องภายใต้การกำกับนิเทศ
1. มีความรู้ในการบริหารจัดการยา ตามหลัก 6R ได้
2. สามารถบริหารยา ตาม WI เรื่อง การบริหารยา (WI-ND-001-342-00) และ WI เรื่อง การบันทึกการให้ยาผู้ป่วย (WI-ND-001-343-00)  ภายใต้การกำกับนิเทศของพยาบาลหัวหน้าเวรได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ
 
 ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> สามารถตามระดับ 1 และมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง
1. สามารถบริหารยา ตาม WI ได้ด้วยตนเอง ต้องการการชี้แนะ หรือให้คำปรึกษาจากพยาบาลหัวหน้าเวรเป็นบางครั้ง
 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
: ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองและสามารถสาธิตสอนงานได้ สามารถประเมินปัญหา ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
1. สอน/แนะนำ/สาธิต เกี่ยวกับวิธีการบริหารยา ให้แก่สมาชิกในทีมได้
2. เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงได้
3. ทำแผนการสอนประกอบได้
4. สามารถลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  มีการตัดสินใจที่ดี

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
ต้องผ่าน 3/4 ข้อ


ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3  สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย/ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถสอน/สาธิตได้ และมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลข้างเคียง และ Critical point ของยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (HAD) ได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตาม แยกแยะวิเคราะห์ได้ (RCA)/ ทบทวนอุบัติการณ์เกิดได้
3. สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้
4. สามารถวางแผนในการบริหารยาได้ดี  

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
ต้องผ่าน 3/4 ข้อ

ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. เป็นผู้นิเทศ ในเรื่องการบริหารยา และ/หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือนำ EBP มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีส่วนร่วมในการจัดทำ หรือสร้างแนวทางปฎิบัติได้เช่น WI/CPG/SP/คู่มือ/CQI/วิจัย
3. เป็นวิทยากรได้ (ภายในและภายนอกหน่วยงาน)
4. สามารถวินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5
ต้องผ่าน 3/4 ข้อ

Competency 2.4 = ความสามารถในการบริหารยา *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 2.5 = ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
คำจำกัดความ : มีความรู้และทักษะสามารถประเมินภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นตาม CPR Guideline 2015 ได้ โดยให้การช่วยเหลือปฏิบัติการกู้ชีวิตได้ถูกต้อง

ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องภายใต้การกำกับนิเทศ
- มีความรู้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตาม CPR Guideline 2015
- สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) ตาม CPR Guideline 2015 ได้

ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง
1. สามารถประเมินผู้ป่วย จัดเตรียมอุปกรณ์ และปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตาม CPR Guideline 2015 ภายใต้การกำกับของพยาบาลหัวหน้าเวรร

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
: ต้องผ่านทุกข้อ

ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องได้ด้วยตนเองและสามารถสาธิตสอนงานได้ สามารถประเมินปัญหา ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง
1. สามารถประเมินผู้ป่วย จัดเตรียมอุปกรณ์ และปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตาม CPR Guideline 2015 ได้ด้วยตนเอง
2. เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยวิกฤตตามรูปแบบการประเมินอาการตามการจำแนกสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (6H’s 6T’s)
3. มีความรู้เรื่องและสามารถใช้เครื่อง Defibrillator ได้
4. การบันทึกข้อมูลขณะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงครบถ้วน ครอบคลุม
5. สามารถลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน มีการตัดสินใจที่ดี

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
ต้องผ่าน 3/5 ข้อ
   
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3  สามารถวางแผนและให้การพยาบาลได้ครอบคลุมแบบองค์รวมและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย/ สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความรู้และสามารถจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถสอน/สาธิตได้ และมีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย/เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน
1. สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นของผู้ป่วยได้
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
3. สามารถให้ข้อมูลแก่ญาติในช่วงที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
4. แยกแยะวิเคราะห์ได้ (RCA)/ ทบทวนอุบัติการณ์เกิดได้
5. สอน/แนะนำ/สาธิต เกี่ยวกับวิธีการCPR ให้แก่สมาชิกในทีมได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
ต้องผ่าน 3/5 ข้อ


ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 สามารถคาดการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถนำความรู้ใหม่มาบูรณาการใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ สามารถบูรณาการแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้และมีการนําองค์ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง/เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน/เป็นแบบอย่างที่ดี
1. เป็นผู้นิเทศ มอบหมาย ควบคุมกำกับทีมเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่อาการวิกฤตขณะช่วยฟื้นคืนชีพ และภาวะหลังหัวใจหยุดเต้น
2. มีความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นต้น(BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS) มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเตรียมเครื่องมือในการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator)
4. ประเมินอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นและรายงานให้แพทย์ทราบได้อย่างทันท่วงที
5. มีทักษะในการประเมินผู้ป่วยระหว่างส่งต่ออยางครอบคลุม
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งทั้งในทีมสุขภาพ และหรือญาติผู้ป่วย
7. สามารถสื่อสารและมีประสานงานที่ดีกับทีมสหวิชาชีพ ประสานงานเพื่อการส่งผู้ป่วยรักษาต่อมีการวินิจฉัยปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5
ต้องผ่าน 5/7 ข้อ


Competency 2.5 = ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 3 = สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพและการบริการด้วยใจ
คำจำกัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ทั้งด้านกิริยา ท่าทาง และวาจาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ แสดงความคิดเห็นและเชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุมีผลโดยการใช้ความรู้และการคิดเชิงวิเคราะห์


ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาล ผู้มีความสามารถ ความรับผิดชอบในหน้าที่และการดูแลสุขภาพตนเองการดูแลสุขภาพ
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
2. ปฏิบัติตนถึงความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของตนเอง และเป็นผู้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่านทุกข้อ


ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีพฤติกรรมบริการโดยแสดง ความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
1. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและแสดงออกอย่างเหมาะสมทางวัฒนธรรม
2. เคารพและเข้าใจในความแตกต่างของความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน
3. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ตอบคําถามผู้รับบริการอย่างเป็นมิตร

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ  


ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
1. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
2. สามารถตัดสินใจอย่างมีหลักการ และเชื่อมั่นในเชิงสร้างสรรค์ ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ ช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี
3. สามารถนิเทศกํากับติดตามพฤติกรรมการบริการแก่ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

 
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3 และแสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเอง
1. สามารถวิเคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟังคําวิพากษ์ เพื่อพัฒนาตนเอง และนําข้อเสนอแนะในการให้บริการไปพัฒนา
2. สนับสนุน ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ
3. ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและ รักษาประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรและวิชาชีพ
1. มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ทิศทางองค์กร เพื่อเตรียมรับความ     ท้าทายในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
2.ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องตัดสินใจ
3. เป็นแบบอย่างในการแสดงออก
เชิงวิชาชีพตามความเหมาะสมกับบุคคล

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5
ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


Competency 3 = สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพและการบริการด้วยใจ *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ Level 1
นางอัญชนา วงค์เตย์ Level 4
Competency 4 = สมรรถนะด้านภาวะผู้นํา การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
คำจำกัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงผู้ที่มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม การบริหารจัดการและจัดบริการให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร


ระดับคะแนน

ระดับที่ 1 (Level 1) (อายุงาน 0 ถึง ≤ 1 ปี) ---> ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/องค์กรและสร้างเสริมทีมงาน
1. นํา/ร่วมประชุมปรึกษาทีม ดูแลผู้รับบริการตามแนวทางที่กําหนด
2. แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
3. ร่วมทีมในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กําหนด มอบหมายและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


ระดับที่ 2 (Level 2) (อายุงาน >1 ถึง ≤ 3 ปี) --> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้นําในการทํางานและสร้างขวัญกําลังใจแก่สมาชิกในทีม
1. เป็นหัวหน้าเวรในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มอบหมายภาระงานแก่สมาชิกในทีมให้แสดงศักยภาพ การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ช่วยเหลือ ชี้แนะ สร้างขวัญกําลังใจแก่สมาชิกให้มีแนวทางพัฒนางานและสร้างความร่วมมือภายในทีม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 2
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ  


ระดับที่ 3 (Level 3) (อายุงาน > 3 ถึง ≤ 5 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และเป็นผู้นิเทศงาน
1. จัดลําดับความสําคัญของงานและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. สอนงานหรือให้คําแนะนําหรือสาธิตวิธีปฏิบัติงาน พร้อมชี้แนะแหล่งข้อมูล แหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
3. เป็นที่ปรึกษาดูแลสมาชิกทีมสนับสนุน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกในหน่วยงาน พร้อมให้คําแนะนําเพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 3
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 : ต้องผ่าน 2/3 ข้อ

 
ระดับที่ 4 (Level 4) (อายุงาน >5 ถึง ≤ 10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับที่ 3 เป็นผู้นําที่มีคุณภาพสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน
1. ให้ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของหน่วยงาน/องค์กร พร้อมร่วมกําหนดเป้าหมาย สื่อสาร ให้แก่สมาชิกในทีม
2. สร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกทีม ให้| เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น สร้างทีมงานให้เกิดความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. กําหนดรูปแบบการดําเนินการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 4
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


ระดับที่ 5 (Level 5)(อายุงาน >10 ปี) ---> แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และประพฤติตนเป็นแบบอย่างการเป็นผู้นํา
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสื่อสาร กล้าแสดงออกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ร่วมจัดระบบการสอนงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสมาชิกทีมอย่างต่อเนื่อง
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างการเป็นผู้นําที่ดีแก่สมาชิกทีม

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ระดับ 5
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 5
ต้องผ่าน 2/3 ข้อ


Competency 4 = สมรรถนะด้านภาวะผู้นํา การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ *
5
4
3
2
1
นางสาวโสริยา กันยะ Level 4
นางสาวบุษยา แสนร่ม Level 4
นางสาวจุฬารัตน์ อุปนันท์ Level 4
นางสาวพิมพิไล สมปาน Level 4
นางสาวมลิสา มะลิพรม Level 4
นางสาวสุจิธร ชูหน้า Level 4
นางสาวปิยะธิดา อิทธิ Level 3
นางสาวญาณิศา จันขวาง Level 2
นางสาวชไมพร เมฆี Level 2
นางสาวปวีณา น้อมเศียร Level 2
นางสาวดารุณี บุญหมื่น Level 2