แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์ ห้องเรียนปฏิบัติการ

คำชี้แจง การประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาห้องและอุปกรณ์ โดยเลือกคำตอบที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้
  คำตอบ
  This is a required question
  คำตอบ
  This is a required question

  หัวข้อประเมิน

  ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงด่วน 0 = ไม่เคยใช้บริการ
  This is a required question
  1. ขนาดของห้องมีความเหมาะสม
  2. ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย
  3. ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่าง/อุณหภูมิ/เสียง ภายในห้องเหมาะสม
  4. กำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/การใช้พื้นที่
  5. มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา
  6. มีตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจุบัน
  7. เครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  Please enter one response per row
  1. ความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณ์ กับจำนวนนักศึกษา
  2. ประสิทธิภาพของสื่อ/อุปกรณ์
  3. อุปกรณ์การศึกษามีความทันสมัย
  Please enter one response per row
  1. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุมทั่วถึง
  2. ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
  3. สัญญาณ Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
  4. ความเร็วของสัญญาณในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  5. มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย
  Please enter one response per row
  This is a required question