CDC-D1944 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เชิญร่วมงานประชุมใหญสามัญประจำปี ชมรมโฉลกดอทคอม วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้
08.00 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
09.00 ประธานแถลงผลงาน และเป้าหมายการดำเนินงานในปีต่อๆไป
10.00 ประธานแถลง เรื่องวันเกิดของลุงโฉลก และพิธีไหว้ครู
11.00 พิธีไหว้ครู
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 สัมมนา การจัด Portfolio โดยลุงโฉลก
16.00 สัมมนา ความรู้พื้นฐานเรื่อง Bitcoin
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 งานรื่นเริง
สมาชิกที่ประสงค์จะมาร่วมงาน ลงทะเบียนค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 1,080 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/pzlkgz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/hulkgz
Login Name
ใส่ Login Name ที่ใช้ในเวป Chaloke.com
Your answer
วันที่โอน
ใส่วันที่ทำรายการ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น โอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใส่ 01/02/2017
Your answer
เวลาที่โอน
ใส่เวลาที่ทำรายการ ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น โอนตอนบ่ายโมงสิบสี่นาที ให้ใส่ 13:14
Your answer
ช่องทางการโอนเงิน
ระบุธนาคารที่โอนออกและช่องทางการโอนเช่น Internet, ATM, Counter กรุณาระบุสาขาที่ทำรายการ
Your answer
ลงทะเบียนค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 1,080 บาท
ใส่ตัวเลขพร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 1080.01 (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่าบาท)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
Your answer
Comment
ข้อความเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy