แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ
2. เพศ
3.อายุ
4.อาชีพ
5.การเข้ามาใช้เว็บไซต์ https://www.nikhomkhaobokaeo.go.th บ่อยมากเพียงใด
6.ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
7.การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
8.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service