แบบสำรวจการใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย
การใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย(Social Media and Cyberbullying of Thai Children and Adolescents.)
แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ และข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาและให้ได้ประโยชน์ต่อไป
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 16 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกลั่นแกล้ง 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์และการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 9 ข้อ
ส่วนที่ 4 การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 27 ข้อ

ผู้วิจัย ร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมด้วยภาคีที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามตามที่แนบมานี้ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ โดยมิต้องระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งคำตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามและไม่สามารถสืบค้นถึงตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อายุ (ปี) *
เพศทางกายภาพโดยกำเนิด (SEX) *
การรับรู้ตนเองว่าเป็นเพศ (Gender) *
ระดับการศึกษาปัจจุบัน *
ถ้าปัจจุบันไม่ได้กำลังศึกษา ให้ตอบระดับการศึกษาสูงสุด
สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ปัจจุบัน (หรือล่าสุดในระดับการศึกษาสูงสุด) *
ภูมิลำเนา (จังหวัดที่เกิด) *
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CPIRD. Report Abuse