แบบประเมินฝึกงาน รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ *
สาขาวิชาเอกที่ศึกษา *
สถานีวิจัยที่ท่านฝึกงานตรงกับที่ท่านเลือกหรือไม่ *
นักศึกษาได้ฝึกงานที่สถานีวิจัยใด *
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของสถานีวิจัยที่ฝึกงาน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการของสถานีวิจัย
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
1. การปฐมนิเทศแนะนำให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปฝึกงาน
2. นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารของสถานีวิจัยก่อนเดินทางไปฝึกงาน
3. ความพร้อมของสถานีวิจัยสำหรับการฝึกงาน
4. ความเหมาะสมของนักศึกษาต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกแต่ละงาน
5. ความเหมาะสมเกี่ยวกับจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกงาน
6. ความรู้และเนื้อหาที่จัดฝึกของผู้ควบคุมการฝึกงาน
7. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากผู้ควบคุมการฝึกงาน
8. ความสะดวกและปลอดภัยของที่พัก/ห้องประชุมของสถานที่ฝึกงาน
9. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล และอื่นๆ
10. การมอบหมายงานให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
11. ความพึงพอใจต่อการฝึกงานในภาพรวม
12. หลังการฝึกงานนักศึกษาได้รับความรู้และทักษะงานเกษตรมากขึ้น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.นักศึกษาเลือกสถานีฝึกงานด้วยเหตุผลใด
Your answer
2. นักศึกษาคิดว่าการบริหารจัดการของสถานีวิจัยที่นักศึกษาฝึกงานควรมีการแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
Your answer
3. นักศึกษามีข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานของสถานีวิจัยอย่างไร
Your answer
4. หลักสูตรฝึกงานที่นักศึกษาสนใจ ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service